UITSTEL ALV
16-03-2020

Beste leden,

Zoals u weet, staat 31 maart de jaarlijkse ALV gepland. In verband met de corona-crisis, en de roep om sociale onthouding vinden wij het niet verantwoord om deze door te laten gaan.
We willen als verenging ons steentje bijdragen aan het vertragen van de verspreiding van het virus, en het zo reduceren van slachtoffers. Bovendien zijn de vergaderfaciliteiten gesloten tot minimaal 6 april.

We hebben 2 alternatieven overwogen: een virtuele ALV, of uitstel.

Voor een virtuele ALV zien we als bezwaar dat niet iedereen beschikt over dezelfde computer-kennis en/of -middelen om dit te doen. Omdat we het belangrijk vinden om alle leden in de gelegenheid te stellen bij de ALV te zijn, zien we dit niet als een serieuze optie.

Dan blijft uitstel over.
Dat roept de vraag op hoe erg uitstel in deze is.

Om te beginnen het formele deel: het HR vereist een ALV in het eerste kwartaal van het kalenderjaar. Dat gaan we niet redden. We vinden echter dat de situatie het rechtvaardigt om van de regel af te wijken.
De statuten vereisen een ALV in de eerste 6 maanden van het kalenderjaar. We hopen dat dat wel lukt. De tijd zal het leren.

De agenda onderdelen van de ALV:

 • Financieel overzicht.
  Uitstel van de ALV verandert de stand van zaken niet. De kascontrole heeft decharge verleend en we ziet geen probleem in de financiën 2019. Daarmee zien we geen probleem in uitstel van het bespreken van dit agendapunt.
 • Mutaties bestuur.
  Mireille Hagen is bereidt aan te blijven tot de nieuwe ALV datum, en Lars Versteege helpt bij de uitvoering van de taken van penningmeester. De voordracht en verkiezing van Lars vindt plaats bij de uitgestelde ALV.
  Tot de uitgestelde ALV geen wijzigingen in WCG of voorzitterschap.
 • Er zijn een aantal onderwerpen waarbij het van belang is dat de ALV geïnformeerd wordt, discussieert en tot een besluit komt. Dit zijn onderwerpen die raken aan de kern van de vereniging: begroting 2020, wedstrijdtraining, visie, ledenaantallen.
  Aangezien van uitstel geen afstel komt, schatten wij in dat uitstel van het bespreken en besluiten over deze onderwerpen, met enkele weken of zelfs maanden, weliswaar vervelend, maar niet kritisch is.
 • Voor het waarderen van jubilarissen, de JKT v.h. jaar, en sportieve prestaties vinden wij het gepast om dit in aanwezigheid van zoveel mogelijk leden te doen. Uitstel is jammer, maar niet kritisch.

Het bovenstaande in overweging genomen hebbende, hebben we besloten de ALV van 31 maart uit te stellen tot een nader vast te stellen datum.

We wensen iedereen een goede gezondheid in deze bijzondere tijd, en hopen u allen over niet al te lange tijd alsnog te kunnen begroeten op de ALV van Judoklub Tilburg.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Mark Eurlings, secretaris.